اگر فردی در تصادف خودش مقصر باشد و آسیب ببیند به او خسارت حادثه و هزینه پزشکی تعلق میگیرد یا خیر

بله