اگر فردی بخواهد بیشتر از سقف حق بیمه پرداختی مبلغی را به شرکت بيمه پرداخت کند آیا مجاز به اینکار ميباشد؟

مبلغ حق بیمه که به صورت اقساط می باشد با شناسه قبض و شناسه پرداخت معین گردیده است بیمه شده میتواند تعداد بیشتری از اقساط را پرداخت کند.