اگر شخصی ۲تا بیمه نامه از شرکت های متفاوت داشته باشد در صورت بروز حادثه از ۲ شرکت میتواند خسارت بگیرد؟

بله