اگر شخصی زیر مدت دوسال خودکشی کند، مبلغ بازخریدی بیمه نامه هم تعلق نمیگیرد؟

اگرشخصی زیرمدت دو سال از صدور بیمه نامه خودکشی کند فقط مبلغ بازخریدی بیمه نامه به ذینفعان تعلق می گیرد. و اگر بالای دو سال خودکشی کند سرمایه فوت نیز قابل پرداخت خواهد بود.