اگر خانم متاهلی بخواهد خودش را بیمه عمرکند آیا آیتم بیمه آتش سوزی برای ایشان فعال میشود

بله امکان پذیر است.