اگر بیمه گذار کودک فوت شود آیا شرکت بیمه پاسارگاد حق بیمه کودک را تا پایان قرارداد پرداخت میکند؟

به صورت قانونی در این مورد، پرداخت حق بیمه در تعهد بیمه گر نیست لذا امکان واریز این مبلغ توسط نهادهای حمایتی، موسسات خیریه و مردم نهاد فراهم می باشد.