اگر بیمه گذاری که فرزندش رو بیمه کرده، فوت کنه سرنوشت این بیمه نامه چی میشه؟

در صورت فوت بیمه گذار تغییری در بیمه نامه ایجاد نخواهد شد،در بخش حق برداشت در صورتی که این اجازه به بیمه گذار واگذار شده باشد بعد از فوت ایشان تا سن قانونی این اجازه باتوجه به قوانین شرکت های بیمه ممکن است به قیم بیمه شده داده شود. در هر صورت پس از فوت بیمه گذار در صورت پرداخت حق بیمه در زمان مقرر بیمه نامه ادامه پیدا کرده و تغییری نخواهد کرد. نمایندگان ومشاوران بیمه پاسارگارد اقدامات مناسبی را برای این موضوع در نظر می گیرند.