اگر بیمه شده بیمه عمر به هردلیلی به زندان بیفتد وضعیت بیمه او چگونه میشود؟

در بیمه عمر و تامین آتیه، محل سکونت یا اقامت بیمه شده اهمیتی ندارد، با پرداخت حق بیمه و رعایت ضوابط، بیمه نامه کماکان برقرار خواهد بود.