اگر بیمه شده ای سپرده گذاشته صرف اینکه آتش سوزی تعلق بگیره بعد اگه بخواد بعد چند مدت سپرده رو برداشت کنه آیا باز بیمه آتش سوزی بهش تعلق میگیره؟

اگر بیمه آتش سوزی به عنوان هدیه و با سپرده گذاری ایجاد شده باشد با برداشت سپرده به پایان می رسد و مادامی که سپرده برداشت نشده باشد بیمه آتش سوزی برقرار خواهد بود.