اگرفردی که معتادباشدبیمه عمرشده باشد بعد ازگذشت چندسال فوت نماید آیا سرمایه بیمه عمربه ذینفع داده میشود؟

با توجه به اصل صداقت در هر زمان که شرکت بیمه متوجه عدم صداقت و تشخیص پر ریسک بودن شخص بیمه شود میتواند نسبت به ابطال بیمه نامه اقدام نماید. اعتیاد نوعی آسیب و بیماری است که ممکن است در طول دوران بیمه هم برای هر شخصی اتفاق بیافتد و دلیل عدم پرداخت سرمایه فوت نخواهد بود.