اگرشخصی بیمه تامین اجتماعی داره وبیمه عمرپاسارگادهم داره اگردچارحادثه بشه وهزینه پزشکی براش زده باشن میتونه ازبیمه عمرش هم هزینه پزشکی دریافت کنه یانه فقط ازتامین اجتماعی

بله