اگرسربازبیمه عمرباشدودردوران سربازی فوت کند یا درحادثه و یا دربیماری آیا دیه فوت به اوتعلق میگیرد.

بله در صورتی که سایر شروط بیمه نامه را نقض نکرده باشد