اگرذینفع وبیمه شده فوت کنن اونوقت سرمایه فوت به چه کسی میرسه؟

به سایر ذینفعان بیمه نامه تعلق میگیرد که زنده هستند.