اگربیمه گذاردرپرداخت حق بیمه شناسه هارا جابجا وارد کند و پرداخت را انجام دهد چه اتفاقی می افتد؟

شناسه پرداخت به منظور نظم در پرداخت اقساط است، لذا در این صورت در پرداخت بعدی شناسه جا مانده را پرداخت نمایند.