امکان انتخاب این شغل به عنوان شغل دوم هست؟

بله. نمایندگی بیمه عمر را می توان به عنوان یکی از منعطف ترین شغل های رسمی و قانونی کشور بدانیم. شما می توانید این شغل را در کنار شغل اصلی و اول خود انتخاب کرده و در زمان های لازم به این شغل بپردازید.