آیا کودکان پوشش حادثه دارند ؟ در صورت داشتن ، مدت زمان انتظار آن چه مدت هست؟

مطابق قوانین بیمه، کودکان زیر 12 سال دارای پوشش حادثه نمی باشند.