آیا کسی که در زندان هست و وضعیت حکم اعدام او نامعلوم هست، میتواند بیمه عمر شروع کند؟

خیر