آیا کسی هست که از خدمات بیمه استفاده کرده باشه مثل بیمه عمر و بازنشستگی؟

بله هزاران نفر در سراسر کشور از این خدمت استفاده کرده اند هم اکنون امکان بازنشستگی 5 الی 25 ساله در بیمه پاسارگاد فراهم شده که فرد با پرداخت حداقل 5 قسط سالیانه یا 60 قسط ماهیانه و گذشت مدت زمان موردنظر میتواند از مستمری بازنشستگی استفاده نماید.