آیا پوشش بیمه تکمیلی برای کودکان زیر 12سال تعلق میگیره بیمه شده ذخیره ریاضیش به 2000000 رسیده

در بیمه نامه های جدید این شرایط تغییر یافته است.