آیا می توان در بیمه عمر پاسارگاد حق بیمه های پرداخت نشده قبل را یکجا پرداخت کرد؟

در این حالت دو راه پیشروی شماست :
1 – مراجعه به نماینده یا شعب بیمه پاسارگاد و پر کردن گواهی سلامت و پرداخت کلیه اقساط معوق و برقراری مجدد بیمه نامه شما
2- مراجعه به نماینده یا شعب بیمه پاسارگاد و پر کردن گواهی سلامت و در صورت عدم توان در پرداخت اقساط معوق ، بروز رسانی بیمه نامه خود.