آیا عراقی ها ی مقیم ایران می توانند بیمه پاسارگاد بشوند؟

بله در صورتی که پاسپورت یا کارت آمایش داشته باشند امکان پذیر است.