آیا سود دوران مشارکت 20درصد فقط درصورت پرداخت سپرده اولیه تعلق میگیرد؟

داشتن یا نداشتن سپرده اولیه تاثیری در پرداخت میزان سود دوران مشارکت ندارد. سود مشارکت بر اساس عملکرد اقتصادی شرکت بیمه در یک سال کاری مشخص میگردد.