آیا سن بیمه شده درسرمایه فوت بیمه شده تاثیر داره مثلاً یک فرد60ساله

پرداخت سرمایه فوت هیچگونه ارتباطی با سن بیمه شده ندارد، ولی در زمان صدور اولیه بیمه نامه بر اساس فاکتورهای ریسک که یکی از آنها سن می باشد و همچنین نظر پزشک بیمه، امکان کاهش ضریب سرمایه درخواستی و صدور با سرمایه فوت کمتر وجود دارد. و مورد دیگر اینکه اگر بیمه شده بیمه نامه عمر و تامین آتیه دیگری از هر شرکت بیمه داشته باشد امکان کاهش ضریب سرمایه فوت تا سقف سرمایه فوت مجاز وجود دارد.