آیا تفاوتی در مقدار دریافتی سرمایه عمر (موقع بازنشستگی) کسی که در طول مدت بیمه نامه غرامتی دریافت نکرده با کسی که در طول مدت بیمه به دفعات غرامت دریافت کرده است وجود دارد ؟

خیر