آیا بیمه گذار میتواند بیمه شده اش را تغییر دهد؟

بجزشخص بیمه شده در بیمه نامه های زندگی،تمامی شروط و پوشش های بیمه ای قابلیت تغییر رو دارن،ولی امکان تغییر بیمه شده رو ندارن. پس بنابراین قابلیت انتقال به دیگران رو هم ندارن.