آیا بیمه گذارمیتواند بیمه شده را بدون رضایت کتبی وی تحت پوشش بیمه عمر قرار دهد؟

برای اطفال و کودکان صغیر،پدر و یا جد پدری،بدون نیاز به رضایت کودک(تا قبل از سن ۱۸سال)، میتوانند بیمه نامه را ثبت نام نمایند.