آیا بیمه نامه عمر از مالیات معاف است؟

بله سود و سرمایه پرداختی در انتهای دوره معاف از مالیات و هرگونه عوارض می‌باشد و تمامی آن متعلق به شما می‌باشد.