آیا بیمه عمر هزینه های مربوط به پیوند کلیه را پوشش می دهد ؟

بله پیوند کلیه جز پیوند اعضای اصلی بدن هست (قلب، ریه، کبد، کلیه، مغز استخوان)