آیا بیمه عمر هزینه های زایمان را پوشش می دهد ؟

اصولا فلسفه بیمه های درمان تکمیلی جدا از بیمه های زندگی است و هیچ بیمه عمری در ایران،زایمان را تحت پوشش قرار نمیدهد.
بیمه های تکمیلی گروهی،با دوره انتظاری بین ۹-۶ ماه و بیمه تکمیلی خانواده با یک سال دوره انتظار،زایمان را تحت پوشش قرار میدهند.