آیا بابت بیمه تکمیلی که به نمایندگان رسمی بیمه عمر پاسارگاد داده میشه هزینه کسرمیشه یا رایگانه؟

در تمامی سازمان ها و ارگان ها هزینه بیمه تکمیلی از حقوق کارکنان کسر میگردد. در بیمه پاسارگاد هم حق بیمه تکمیلی پس از رسیدن کارمزد نماینده به حد نصاب، به صورت هر سه ماه یکبار از وی کسر میگردد.