آیاسربازهابیمه میشوند و اگربیمه میشوندبا چه شرایطی بیمه میشوند؟

بله امکان بیمه شدن سرباز وجود دارد، ولی برخی پوشش های تکمیلی به شخص سرباز، به علت عدم اشتغال به شغل رسمی ارائه نمی گردد.