آیاازسپرده گذاری دربیمه عمرمیتوان وام دریافت کردچقدرازگذاشتن سپرده گذشته باشه وسودبازپرداخت آن چقدراست؟

بله امکان دریافت وام وجود دارد شرایط وام در سوالات قبلی پاسخ داده شده است