پدرومادرگرامی، دوست عزیز
برای ٢٠ سال بعد خودتون یا فرزندتون فکری کردید، یا به نظرتون هنوز زوده؟!!! تصور کنید، اگر والدین شما از کودکی یک بیمه عمر و تأمین آتیه برای شما تهیه میکردند و شما در 25 سالگی یک حقوق بازنشستگی داشتید، چقدر زندگیتون متفاوت بود و بیشتر قدردان اونها می بودید؟!!!
پس همین حالا آینده نگری کنید و برای بیمه عمر خودتون یا فرزندتون اقدام کنید. شاید والدین شما اون زمان آگاهی نداشتند، اما شما هم اکنون آگاهی و طبیعتاً وظیفه دارید!