اگر هرروز هدف خود را مشخص کنید ذهن شما شرطی خواهد شد تمام توجه شما به این هدف متمرکز میشود و بدون اینکه حتی متوجه باشید ذهنتان همواره در کمین فرصت هایی طلایی است که در زندگی برای همه وجود خواهد داشت

نمایندگان بیمه عمر و تامین آتیه