نمایندگان برتر فصل تعداد

رتبه1

زهرا صفری

فروش فصل:16

مبلغ فروش:96,650,000 ریال

رتبه2

مژگان فقیه نصیری

فروش فصل:14

مبلغ فروش:10,300,000 ریال

رتبه3

مهرداد عسگری

فروش فصل:13

مبلغ فروش:16,720,000 ریال