اطلاعات نمایندگان رتبه 30نماینده مبلغ فروش

رتبه1

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

مدیر فروش:

سیده صفورا اولیائی خشک سلی

امتیاز پرتفوی فروش:14143

رشد:

رتبه2

ستاره:

عکس:

ژیلا مرادی

امتیاز پرتفوی فروش:6980

رشد:

رتبه3

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

معصومه قلندری

امتیاز پرتفوی فروش:6226

رشد:

رتبه4

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

فضه عبداله زاده میرک

امتیاز پرتفوی فروش:4290

رشد:

رتبه5

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

مدیر فروش:

سهیلا عزیزی

امتیاز پرتفوی فروش:3562

رشد:

رتبه6

ستاره:

عکس:

مریم باقری

امتیاز پرتفوی فروش:3541

رشد:

رتبه7

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

مدیر فروش:

مهسا عسگری

امتیاز پرتفوی فروش:2826

رشد:

رتبه8

ستاره:

عکس:

مهدی حسنی

امتیاز پرتفوی فروش:2686

رشد:

رتبه9

ستاره:

عکس:

مژگان فقیه نصیری

امتیاز پرتفوی فروش:2516

رشد:

رتبه10

ستاره:

عکس:

سمیرا هیبتی

امتیاز پرتفوی فروش:2380

رشد:

رتبه11

ستاره:

عکس:

ناصر کیانی صدر

امتیاز پرتفوی فروش:2240

رشد:

رتبه12

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

فهیمه خلیلی

امتیاز پرتفوی فروش:2002

رشد:

رتبه13

ستاره:

عکس:

سکینه صدری فخر

امتیاز پرتفوی فروش:1890

رشد:

رتبه14

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

شهربانو ایروانی

امتیاز پرتفوی فروش:1818

رشد:

رتبه15

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

رقیه مرادی

امتیاز پرتفوی فروش:1588

رشد:

رتبه16

ستاره:

عکس:

محدثه ناوشکی

امتیاز پرتفوی فروش:1410

رشد:

رتبه17

ستاره:

عکس:

سمیه کولیوند

امتیاز پرتفوی فروش:1380

رشد:

رتبه18

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

مهسا خاکبازان

امتیاز پرتفوی فروش:1280

رشد:

رتبه19

ستاره:

سمیرا دینی

امتیاز پرتفوی فروش:1280

رشد:

رتبه20

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

مدیر فروش:

ملیکا عزیزی

امتیاز پرتفوی فروش:1214

رشد:

رتبه21

ستاره:

عکس:

عباس آقاعلی

امتیاز پرتفوی فروش:1092

رشد:

رتبه22

ستاره:

عکس:

سمیه قدیمی

امتیاز پرتفوی فروش:1088

رشد:

رتبه23

عکس:

ناهید حیدری نیاز

امتیاز پرتفوی فروش:960

رشد:

رتبه24

ستاره:

عکس:

نماینده رسمی:

سکینه میرمهدی

امتیاز پرتفوی فروش:910

رشد:

رتبه25

ستاره:

عکس:

سمیه امان زاده ججین

امتیاز پرتفوی فروش:790

رشد:

رتبه26

ستاره:

عکس:

امیرحسین چهارباشی

امتیاز پرتفوی فروش:764

رشد:

رتبه27

ستاره:

عکس:

زهرا سلگی لرستانی

امتیاز پرتفوی فروش:590

رشد:

رتبه28

ستاره:

عکس:

رقیه علی محمد لو

امتیاز پرتفوی فروش:502

رشد:

رتبه29

ستاره:

عکس:

جلال صالح زاده

امتیاز پرتفوی فروش:288

رشد:

رتبه30

ستاره:

عکس:

محسن قاضی خانی

امتیاز پرتفوی فروش:240

رشد: