وقتی یه بچه ده یا دوازده ساله بیمه بشه ،آیا درآینده که بخواد از طرف کارفرما و حین کار بیمه تامین اجتماعی وتکمیلی بشه براش مشکلی پیش میاد از نظر بیمه؟

ماهیت بیمه های عمر و تامین آتیه و بیمه های تامین اجتماعی کامل متفاوت بوده و هر دو مکمل یکدیگر خواهند بود این پرسش قبلاً به طور کامل و جامع پاسخ داده شده است.