وراث از نظر قانون به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

وراث از نظر قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

  • طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد
  • طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن‌ها
  • طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آن‌ها