شرایط وام بیمه عمر مکمل بازنشستگی

دریافت وام بر اساس ارزش بازخرید بیمه عمر مکمل بازنشستگی یکی از تسهیلاتی است که خریداری این بیمه ها در اختیار شما قرار می‌دهد. بر این اساس شما می‌توانید تا سقف ۹۰% ارزش بازخرید بیمه نامه خود بدون تشریفات اداری و ضامن وام دریافت کنید . بدین منظور تنها کافی است که بیمه گذار بیمه نامه درخواست مربوطه را تکمیل و درخواست خود را مطرح کند و نیاز به هیچ ضامنی نخواهد بود. بهره مربوط به این تسهیلات وام تنها ۴% بیشتر از سود تضمینی بیمه عمر مکمل بازنشستگی خواهد بود.