سود تضمینی و سود پیش بینی در بیمه عمر چیست؟

سود با نرخ محتمل (سود پیش‌بینی) مجموع سود مشارکت و سود تضمینی شرکت بیمه است.

سود تضمینی حداقل سودی است که شرکت بیمه ملزم به پرداخت آن است. همان‌طور که از نام آن مشخص است، سود تضمینی بیمه عمر به‌ صورت درصدی از سود به سرمایه اندوخته بیمه‌گزار تعلق می‌گیرد. این سود در سال‌های اول بیشتر است سپس به مرور زمان کم می‌شود و روی عدد مشخصی ثابت باقی می‌ماند. برای مثال سال اول و دوم 16%، سال سوم و چهارم 13% و بعد از آن 10% می‌شود.

سود مشارکت نیز سود ناشی از سرمایه‌گذاری شرکت بیمه در پروژه‌های سود آور است. شرکت بیمه ملزم است حداقل ۸۵ درصد از سود ناشی از مشارکت را به بیمه‌گذار پرداخت کند.