سلام. آیا در صورت استفاده از پوشش ها در مبلغ نهایی قرارداد تغییری ایجاد می شود؟

خیر