اگر در بیمه عمر ذینفع فوت کند، بیمه چی میشه به چه کسی میرسه؟

در صورت فوت ذینفع، امکان پرداخت سرمایه فوت بیمه نامه به وراث قانونی وجود دارد.