اگر خانمی شوهرش چند سال پیش فوت کرده و ایشان از سوی دادگاه حضانت نامه دارد میتواند فرزندانش را بیمه کند ، پدر بزرگ (پدر پدر )بچه ها زنده است و بیمه گذار(مادر) نمی خواهد پدر بزرگ ارث ببرد،

بله