استثنایات این بیمه نامه چیست ؟

الف – مسابقات سرعت و اکتشاف و پروازهای اکروباتی
ب – خطر جنگ و یا هر نوع حادثه دیگری که جنبه نظامی داشتته باشد .
ج – اگرشخصی زیرمدت دو سال از صدور بیمه نامه خودکشی کند فقط مبلغ بازخریدی بیمه نامه به ذینفعان تعلق می گیرد. و اگر بالای دو سال خودکشی کند سرمایه فوت نیز قابل پرداخت خواهد بود.
د – در صورتیکه استفاده کننده یا بیمه گذار مسبب مرگ بیمه شده باشند.